Misja i Cele

Cele i środki działania OSPSBHP o/Rzeszów

 

Celami stowarzyszenia są:

 • tworzenie organizacyjnych, prawnych funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno ? prawnych członków Stowarzyszenia,
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno ? organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności członków.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • występowanie z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno ? organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do organów państwowych,
 • przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie szkoleń pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy wspólnie z innymi jednostkami uprawnionymi w tym zakresie,
 • występowanie w obronie interesów zawodowych członka Stowarzyszenia,
 • podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych,
 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

 

Członkowie Stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski spełniający wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

Członek zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • wybierać i być wybranym do Władz Stowarzyszenia,
 • brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 • korzystać ze świadczeń i wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,
 • zwracać się do wszystkich Władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego oddziału.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwały Władz Stowarzyszenia,
 • czynnie popierać cele Stowarzyszenia i brać udział w realizacji jego zadań,
 • uiszczać w terminie składkę członkowską,
 • doskonalić się w wykonywaniu zawodu pracownika  służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegać norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej , solidarności oraz dyscypliny organizacyjnej.

 

 

Dane kontaktowe:

Telefon: 17 867-33-90

E- mail: ospsbhp.rzeszow@op.pl

Strona stowarzyszenia : www.ospsbhp.rzeszow.pl