Deklaracja współpracy Okręgowego Inspektora Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie

W dniu 18.02.2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie została podpisana deklaracja współpracy Okręgowego Inspektora Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie. Mając na względzie konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminowania zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań w ramach ochrony pracy, przyjęta została Deklaracja współpracy OIP w Rzeszowie oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie.


Deklarację podpisali Pan Karol Kucaj p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie oraz Pani Agata Wanowicz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie.

Deklaracja określa zakres współpracy pomiędzy OIP a Stowarzyszeniem  w dziedzinie propagowania bezpieczeństwa pracy, tj.:

  • podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu dostosowanie metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
  • wymiana informacji o zagrożeniach występujących w procesach pracy oraz podjętych działaniach mających na celu ich eliminowanie lub ograniczanie,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opinii o nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy.